SPOED? 24/7 BEREIKBAAR   team blauw: 06-10631464     team rood: 06-54383524

Privacyverklaring

Beste zwangere en haar partner,

Hier vind je de privacy verklaring van Geboortehart en Eva van Hoorn. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de zorgverleners tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamperiode (bijvoorbeeld je verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgende).

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Geboortehart

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Geboortehart en haar leden. Geboortehart is een coöperatie van verschillende zorgverleners in de geboortezorg. In Geboortehart werken alle geboortezorgverleners uit de regio samen: verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, de kraamzorg, maar ook verpleegkundigen, anesthesisten en kinderartsen. Wij stemmen onze zorg nauwkeurig af op jouw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en wensen. Bij Geboortehart sta jij centraal. Geboortehart zorgt met haar leden voor de beste zorg voor jou en jouw (ongeboren) kindje. Omdat wij dat alleen kunnen door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw zwangerschap hebben wij ook samen een privacyverklaring opgesteld.

Eva van Hoorn, centrum voor verloskunde, echoscopie en kraamzorg

Als Eva van Hoorn zijn wij aangesloten bij Geboortehart. Tijdens onze begeleiding van jouw zwangerschap worden door ons gegevens over jou verzameld en verwerkt. Dit is noodzakelijk om je medisch, maar ook op sociaal emotioneel gebied, goed te kunnen begeleiden. Ook is het nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Het gaat over jouw persoonlijke gegevens en daarom is het goed dat jij weet wat er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op!

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Jouw toestemming

Door je in te schrijven bij de verloskundige praktijk, het ziekenhuis of de kraamzorgorganisatie, ga je akkoord met de manier waarop de organisatie jouw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaar je de privacy van andere betrokkenen d.w.z. andere zwangeren en zorgverleners te respecteren.

Omgang met jouw persoonsgegevens

Toegang tot jouw gegevens hebben:

 • Jij zelf;
 • De verloskundigen van de praktijk die direct betrokken zijn bij jouw begeleiding.
 • Alle assistentes van de praktijk;
 • De kraamverzorgende(n) die zorg leveren bij je;
 • Alle verloskundigen en de verloskundige waarneemsters die werken bij jouw verloskundige praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
 • Gynaecologen, verloskundigen en verpleging, in dienst van de afdeling verloskunde van het Dijklander ziekenhuis;
 • Assistentes van de polikliniek verloskunde;
 • Echoscopistes
 • Enkele beheerders van het dossier.

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

De plichten van de verloskundige praktijk, het ziekenhuis of de kraamzorginstantie

De organisatie waar jij je hebt ingeschreven is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen alle organisatie binnen Geboortehart als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden
  verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor de financiële administratie;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor controle overzicht en verbeteren van de kwaliteit van zorg;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Voor de gegevens met betrekking tot je kindje geld een andere regeling. Voor medische gegevens van minderjarige kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar na het bereiken van de meerderjarige leeftijd of overlijden. De WGBO beschouwd een kind als “patiënt” meerderjarig vanaf 16 jaar.

Dit betekent voor jou dat wij de medische gegevens over jouw zwangerschap, bevalling kraamtijd en kindje 31 jaar zullen bewaren.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw persoonlijke gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Jouw medische gegevens mogen wij volgens de wet niet vernietigen.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan jouw eigen zorgverlener of per mail aan Geboortehart (privacy@geboortehart.nl). Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 31 jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je bij een aanvraag je gegevens zo volledig mogelijk doorgeeft. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Geboortehart, en haar leden (jouw zorgverlener) zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.

Nodig voor de aanvraag

Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Voor verstrekking van jouw persoonsgegevens is jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Geboortehart zorgverleners (jouw verloskundige, klinisch verloskundige of gynaecoloog) werken samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, diëtisten, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen welke soms ook deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt bijvoorbeeld bij zwangerschapsdiabetes. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van jouw behandeling.

Afspraak maken via website

Als je gebruik maakt van de mogelijkheid via onze website je bij ons in te schrijven of een afspraak te maken met jouw zorgverlener, vragen wij jouw persoonlijke gegevens in te voeren op deze website.

Digitaal medisch dossier

Als je gebruik maakt van het digitaal medisch dossier, verwerken wij jouw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot jouw medische geschiedenis om je toegang te verlenen tot jouw dossier.

De organisatie die jou de mogelijkheid van een digitaal medisch dossier heeft gegeven, heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoord. Wij raden je aan jouw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig jouw wachtwoord te wijzigen.

Eva van Hoorn Kraamzorg is HKZ gecertificeerd. Voor deze kwaliteitsstandaard wordt jaarlijks een audit uitgevoerd door een extern bedrijf. Tijdens deze audit worden willekeurige kraamzorg zorgdossiers gecontroleerd in ons digitale zorgsysteem door de auditor om de kwaliteit van de rapportages te beoordelen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle medische- en persoonsgegevens, en de auditor heeft geheimhoudingsplicht. Indien je wilt dat je dossier niet gebruikt kan worden tijdens deze steekproef kun je dit aangeven door een mail naar kraamzorg@evavanhoorn.nl te sturen. 

Cookies

Geboortehart en de aangesloten zorgorganisaties gebruiken alleen technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies, van Google Analytics en Google AdWords, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

De organisatie waar jij je hebt ingeschreven kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, of je wil niet dat wij jouw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruiken, kun je je kosteloos afmelden door contact op te nemen met de organisatie waar jij je hebt aangemeld op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de website.

Uitwisseling gegevens

Alle praktijken die zijn aangesloten bij Geboortehart delen jouw gegevens, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, tijdens multidisciplinaire overleggen (overleg tussen de verschillende zorgverleners zoals verloskundige, arts en kraamzorg). Gezamenlijk zullen zij met jou zorgdragen voor een zo gezond mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd en natuurlijk een zo gezond mogelijk kindje!

In acute situaties kan het zijn dat er zonder jouw toestemming wordt overlegd. De zorgverlener zal in dit geval een inschatting maken dat het delen van de gegevens op dat moment noodzakelijk is voor jouw gezondheid of die van jullie kind. Zo dragen wij gezamenlijk bij aan veiligheid.

Kwaliteit en landelijke registratie

Kwaliteit van zorg is voor Geboortehart en de deelnemende organisaties van groot belang! Jouw gegevens worden daarom na gerichte toestemming gebruikt voor;

Onderlinge kwaliteitsvergelijkingen van de verloskundigenpraktijken, regionale kwaliteitsvergelijkingen (vergelijking tussen jouw regio en een regio elders in het land) en landelijke kwaliteitsvergelijkingen (de vergelijking tussen Nederland en Europa).

Alle deelnemers van Geboortehart nemen om bovenstaande reden deel aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR/Perined).

De gegevens die Perined verzameld worden pseudo-anoniem ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Planning en capaciteit

Binnen de geboortezorg is het vaak rennen of stilstaan. Toch is het mogelijk om vooraf in te schatten hoe veel kindjes er geboren gaan worden in een bepaalde periode. Op basis van deze schatting proberen we, daar waar we invloed kunnen uitoefenen, voldoende personeel beschikbaar te hebben. Wij gebruiken jouw gegevens om tot een optimale planning te komen. Zo werken wij aan zo veel mogelijk aandacht voor jou tijdens de bevalling.

Geboortekaartjes

Bij de meeste organisaties is het gebruikelijk om de geboortekaartjes van jouw kindje op te hangen in de wachtkamer. Hiermee stellen ze jou in de gelegenheid om je kaartje te showen. Door je kaartje aan de organisatie te versturen geef je toestemming om hem in de wachtkamer te hangen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die hierdoor zichtbaar is voor anderen. Denk eraan de gegevens die je niet zichtbaar voor andere wilt hebben af te plakken of door te strepen. Wil je niet dat je kaartje in de wachtkamer komt te hangen schrijf dat dan expliciet op je kaartje.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat jouw zorgverlener hierover graag met je in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar onze klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen.